Tarieven, voorwaarden en privacy

TARIEVEN

Echt Arbeidsrecht lost arbeidsrecht- en sociaalverzekeringsrechtelijke problemen op.

Zij heeft meer liefde voor het vak dan voor dure sleeën en rekent geen astronomische bedragen. Evenwel moet de opbrengst redelijk en in verhouding zijn. Van Echt Arbeidsrecht kunt u daarom vooraf helder- en oprechtheid verwachten over het tarief, de voorwaarden en onderlinge afspraken. 

Het tarief hangt af van de grootte van uw belang, onderneming of inkomen. Het varieert tussen de EUR 55,– en 225,– excl. BTW per uur. Per geval stellen wij dit in redelijkheid vast. 

Soms is een fixed fee mogelijk. Bijvoorbeeld bij een vaststellingsovereenkomst waarbij een arbeidsovereenkomst beëindigd wordt. Soms is het mogelijk uw zaak via uw rechtsbijstandverzekering bij Echt Arbeidsrecht onder te brengen vanwege het zich uitbreidende recht op vrije advocaat/rechtsbijstandverlener keuze. In kwesties tegen UWV is er vaak een toekenning van de kosten. Wij bespreken dit vooraf. 

Op de dienstverlening van Echt Arbeidsrecht zijn de Algemene Voorwaarden van Echt Arbeidsrecht van toepassing. Nadere onderlinge afspraken, voorwaarden en tarieven worden vooraf schriftelijk en helder vastgelegd.

Echt Arbeidsrecht heeft een deugdelijke beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en respecteert uw privacy.

PRIVACYVERKLARING

Algemeen

Echt Arbeidsrecht verzamelt en verwerkt geen persoonsgegevens, tenzij u deze of een derde-opdrachtgever (rechtsbijstandsverzekeraars of vakbond die uw zaak aan Echt Arbeidsrecht uitbesteedt) aan haar verstrekt, en/of u Echt Arbeidsrecht machtigt deze op te vragen.

Persoonsgegevens

Als u Echt Arbeidsrecht contacteert, slaat zij uw naam, telefoonnummer en/of (e-mail)adres op om uw vraag te kunnen beantwoorden. Vraagt u een offerte aan of wordt u cliënt van Echt Arbeidsrecht, dan slaat zij naast uw naam, telefoonnummer en (e-mail)adres ook uw overige contactgegevens op, zoals uw adres, geboortedatum en BSN nummer.

Indien Echt Arbeidsrecht een juridische kwestie voor u behandelt, slaat zij alle gegevens en documenten die nodig zijn voor de behandeling van uw zaak op. Dat kan tevens bijzondere persoonsgegevens betreffen, zoals informatie over uw gezondheid, strafrechtelijk verleden of politieke voorkeur. Met name in arbeidsongeschiktheids- en  arbeidsrechtelijke kwesties waarin ziekte een rol speelt, kan dit aan de orde zijn.

Toestemming

Met het verstrekken van alle informatie die u Echt Arbeidsrecht toezendt, dan wel waar u haar toe machtigt deze op te vragen, geeft u haar uitdrukkelijk toestemming om zowel reguliere als bijzondere persoonsgegevens te verwerken voor de hierna omschreven doeleinden.

Doeleinden

Echt Arbeidsrecht verzamelt en verwerkt de verkregen persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. Het beantwoorden van uw vragen, al dan niet over een juridische kwestie, offerte of prijzen
  2. Het behandelen van uw juridische kwestie (uitvoeren van de overeenkomst). Te denken valt aan het toezenden van stukken (al dan niet in concept) aan u en uw wederpartij, bestuursorganen of gerechtelijke instanties en het doorzenden van antwoorden van dezen, het geven van advies, enz.
  3. Het optimaliseren van de website door het opnemen van de door u opgegeven naam indien u een reactie achterlaat bij ‘referenties.’
  4. Het toezenden van facturen

Alleen als dit wegens een reorganisatie van Echt Arbeidsrecht noodzakelijk is (samenvoeging, overgang van onderneming, aannemen van een andere rechtsvorm), worden uw persoonsgegevens overgedragen aan een andere organisatie/rechtspersoon.

Gegevens delen met anderen

Echt Arbeidsrecht deelt geen gegevens met derden, tenzij:

  • dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met u en eventuele derde-opdrachtgever (b.v. rechtsbijstandsverzekeraar) van wie Echt Arbeidsrecht uw juridische kwestie in behandeling heeft gekregen en waar zij uit dien hoofde een overeenkomst mee heeft;
  • zij daartoe verplicht is op grond van de wet of een gerechtelijke  uitspraak;
  • na uw toestemming een tweede of andere juridisch adviseur wordt ingeschakeld om uw juridische kwestie mede of verder te behandelen.

Voor zover noodzakelijk sluit Echt Arbeidsrecht een schriftelijke verwerkingsovereenkomst met partijen die in opdracht van haar uw gegevens verwerken. Daarin wordt overeengekomen dat deze partijen hetzelfde doel en dezelfde mate van beveiliging en vertrouwelijkheid hanteren als Echt Arbeidsrecht.

Beveiliging persoonsgegevens

Echt Arbeidsrecht hanteert passende, (technische/ICT) maatregelen als een veilige server en firewall om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of vormen van onrechtmatige verwerkingen. Uw gegevens zijn alleen toegankelijk voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. De maatregelen hebben een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die Echt Arbeidsrecht verwerkt.

Bewaartermijn

Echt Arbeidsrecht bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Aan haar verstrekte persoonsgegevens zullen wegens de wettelijke verplichting daartoe vijf jaar bewaard worden. Na deze periode zal Echt Arbeidsrecht de gegevens verwijderen. Als er een wettelijke verplichting bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden, kan de genoemde termijn worden aangepast.

Uw rechten

U kunt vragen uw verwerkte persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren, verwijderen of aan u over te dragen. Een verzoek daartoe kunt schriftelijk indienen via info@echtarbeidsrecht.nl. Dit verzoek wordt binnen vier weken in behandeling genomen.

Ook kunt u uw eerder verleende toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Echt Arbeidsrecht staakt dan de verwerking van uw gegevens tenzij er (dwingende) gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

U kunt een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijzigingen

Echt Arbeidsrecht behoudt zich het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding en worden hier gepubliceerd.

Andere websites

Zover de website van Echt Arbeidsrecht verwijzingen naar andere websites of hyperlinks bevat, is Echt Arbeidsrecht niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door deze andere websites.

Contact

Bij vragen, opmerkingen en/of klachten over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met Echt Arbeidsrecht via info@echtarbeidsrecht.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN

De Algemene Voorwaarden vindt u binnenkort hier