Rechtsgebieden

De dienstverlening van Echt Arbeidsrecht richt zich op:

–              opstellen arbeidsovereenkomsten

–              ontslag via kantonrechter, UWV of vaststellingsovereenkomst

–              ontslag op staande voet (werknemers en werkgevers)

–              einde arbeidsovereenkomst van rechtswege incl. aanzegplicht en vergoeding

–              transitie- en billijke vergoeding (incl. compensatieregelingen)

–              onregelmatige opzegging

–              (eenzijdige) wijziging arbeidsvoorwaarden

–              flexibele arbeid incl. WAB, payroll, uitzendconstructies en ketenregeling

–              schorsing e.a. ordemaatregelen

–              ziekte en re-integratie

–              CAO-recht

–              loonvorderingen en betalingsonmacht werkgevers

–              arbeidsrechtelijke bedingen (proeftijd-, studiekosten-, concurrentie- en relatiebeding,  enz.)

–             aansprakelijkheid ex art. 7:658 en 7:611 BW

–            WNRA ontslag en conflicten

–             bezwaar en beroep bovenwettelijke, garantie uitkering enz. APG

–              andere arbeidsconflicten

–              bezwaar en beroep WW, Zw, WAO, Wajong en WIA (werknemers)

–             bezwaar en beroep premie, verhaal Zw, loonsancties e.a. belanghebbenden kwesties (werkgevers)

–             bezwaar en beroep AOW, AKW, Participatiewet, enz. 

–             aangrenzende civiele rechtsgebieden als overeenkomst van opdracht en aanneming van werk

–             privacyverklaring en verwerkingsovereenkomsten i.h.k.v. de AVG